සාදික්කා වල දිව්‍යමය ගුණ ඔබ දැන සිටියාද?

ආසියානු රටවල, මුළුතැන්ගෙයෙහි සෑම විටම පාහේ කුළුබඩු වර්ග භාවිතා කරනු ලැබේ. සාදික්කා වල අද්විතීය වාසි නිසා බොහෝ අය ඔවුන්ගේ කුළුබඩු වර්ග වලට සාදික්කා ද අඩංගු කර ඇත. සාදික්කා ශාකය Myristicaceae […]
My Account

Login

Lost your password?

0